Новости

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

29 апреля 2014 года

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

Вiдомостi НКЦПФР

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.betonnova.pat.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2014

звільнено

Головний бухгалтер

Морозова Iрина Леонiдiвна

д/н 

0

Зміст інформації:

Посадова особа Головний бухгалтер Морозова Iрина Леонiдiвна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена 28.04.2014 за власним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 1 рiк 2 мiсяцi 10 днiв. Рiшення прийнято Головою правлiння Товариства (наказ №83К вiд 28.04.2014р.)

28.04.2014

призначено

Головний бухгалтер

Корабльова Iрина Вiкторiвна

д/н 

0

Зміст інформації:

Посадова особа Головний бухгалтер Корабльова Iрина Вiкторiвна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних ) призначена 28.04.2014. (вступить у повноваження 29.04.2014р.) безстроково. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "ДОНIНФОРМЦЕНТР". Рiшення прийнято Головою правлiння Товариства (Наказ №85К вiд 28.04.2014р. <