Новости

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

30 января 2014 года

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕТОН НОВА"
2. Код за ЄДРПОУ: 32406629
3. Місцезнаходження: 84791, м. Дебальцеве, смт. Миронiвський, вул. Советська, 52
4. Міжміський код, телефон та факс: 0675222258, 0675222258
5. Електронна поштова адреса: beton-nova@pacinsider.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ilitash.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

27.01.2014 року акцiонером ПРАТ «БЕТОН - НОВА» (далi - Товариство) прийнято рiшення (Протокол рiшення акцiонера №1/2014 вiд 27.01.2014 року) про припинення повноважень Виконуючого обов’язки Голови правлiння – Фролова Євгена Григоровича (паспорт ВВ 194040, виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi 12.01.1998 року). Строк, протягом якого Фролов Євген Григорович перебував на посадi – 3,2 мiсяцi. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента -0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

27.01.2014 року акцiонером Товариства прийнято рiшення (Протокол рiшення акцiонера №1/2014 вiд 27.01.2014 року) про обрання Головою правлiння Товариства - Фролова Євгена Григоровича (паспорт ВВ 194040, виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi 12.01.1998 року), строком до 03.03.2014 року.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: проходчик, iнженер-конструктор, iнженер-механiк, головний механiк, начальник енерго - механiчної служби, В.о. Голови правлiння.астка, якою володiє в статутному капiталi емiтента -0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади -  Голова правлiння

Фролов Євген Григорович

27.01.2014